REGULAMIN DOLINY SARENEK

zwanej dalej OBIEKTEM

Właściciele Doliny Sarenek będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Dolina Sarenek, Hołny Wolmera 39.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.dolinasarenek.pl oraz w każdym pokoju w obiekcie.
§2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić do właścicieli jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§3 POSIŁKI
 1. Śniadania są dostępne za dodatkową opłatą wyłącznie po ich wcześniejszym zamówieniu.
 2. Zamówienia należy składać najpóźniej wieczorem w dniu poprzedzającym do godziny 20:00.
 3. Śniadania serwowane są w jadalni w godzinach od 8:00 do 10:00.
 4. Godziny te mogą ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji z Gościem.
 5. Jedzenie wynoszone z jadalni podczas śniadania traktowane będzie jako zakup drugiego śniadania w cenie obowiązującej w danym dniu.
 6. Opcja drugiego śniadania (na wynos) jest dostępna tylko po jego wcześniejszym zamówieniu.
 7. Do godziny 10:30 w jadalni mogą znajdować się jedynie Goście, którzy wykupili śniadanie.
§4 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Opłata za wynajem pokoju pobierana jest podczas meldunku gotówką lub kartą płatniczą; za usługi pozostałe należność regulowana jest przed końcem pobytu.
 3. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Odwiedziny osób trzecich muszą być wcześniej skonsultowane z personelem.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości całego pobytu. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Zwrot przedpłaty w wyniku rezygnacji z rezerwacji jest możliwy tylko do 30 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na krócej niż 30 dni przed przyjazdem, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca opłat za niewykorzystane pozostałe doby hotelowe. 
§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Kącik zabaw jest przeznaczony dla wszystkich dzieci. Po zakończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce. Zabronione jest wynoszenie zabawek i innych rzeczy z kąciku zabaw. W kąciku zabaw nie spożywamy napojów oraz jedzenia.
 3. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia za wyrządzone szkody Gościa również po jego wyjeździe.
 4. Po przyjeździe Gość otrzymuje klucz z brelokiem do pokoju. Za ich zgubienie, zostanie obciążony kwotą 100 zł.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, właściciele obiektu zastrzegają sobie prawo do usunięcia w trybie natychmiastowym osoby, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć grzejnik elektryczny, telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. Zgodnie z art. 850 Kodeksu Cywilnego obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU DOLINA SARENEK
 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić personel Doliny Sarenek o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Doliny Sarenek, czy poza jego terenem.
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane pod wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku braku dyspozycji od Gościa w sprawie odesłania pozostawionych rzeczy obiekt zastrzega sobie orawo do ich utylizacji.
 3. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§8 CISZA NOCNA
 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej, personel ma prawo podjąć interwencję lub odmówić dalszego świadczenia usług.
§9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do personelu Doliny Sarenek.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Dolina Sarenek nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, paierosów elektronicznych oraz używanie otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Zakazuje się wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju na zewnątrz budynku Doliny Sarenek.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu poza nieznacznym, tymczasowym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz obiektu objęte są całodobowym monitoringiem.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów lub innych rzeczy i czynności, które przeszkadzają, szkodzą lub irytują pozostałych Gości Doliny Sarenek.
 10. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez obiekt, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
§11 BEZPIECZEŃSTWO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID–19.
 1. W wybranych miejscach w obiekcie zostały zamieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zaleca się możliwie jak najczęstsze korzystanie, szczególnie po wejściu na teren obiektu.
 2. Reguralnej dezynfekcji podlegają newralgiczne powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych obiektu, wśród których są m.in. poręcze, klamki i blaty.
 3. Wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie wietrzone.
 4. W obiekcie jest możliwość zakupu maseczek ochronnych.
 5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych.
 6. Przed udostępnieniem, pokój ( w tym również łazienka) podlega sprzątaniu oraz dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych.
 7. W pokojach zostało ograniczone rutynowe sprzątanie, które w obecnej sytuacji odbywa się wyłącznie na życzenie Gościa.
 8. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, personel obiektu ma prawo zażądać wyniku testu na Covid-19. W przypadku pozytywnego wyniku testu, Gość zostanie poinstruowany o prawidłowych procedurach (m.in. o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112).
 9. Jeśli Gość mieszka już w obiekcie – następuje czasowe odizolowanie i powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia. Powzięte działania mają m.in. na celu ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał Gość, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
 10. W związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 wstrzymane zostaje przyjmowanie Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.